Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših posjetitelja. Ta politika zaštite privatnosti koje Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi uređuje odnos prema informacijama koje prikupljamo putem naših web stranica.

Osobni podaci su oni podaci koji mogu Vas identificirati, kao što su ime i prezime, telefonski broj ili email adresa (u nastavku teksta: osobni podaci).

Pregledavanje naše internetske stanice je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. No Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA automatski prikuplja podatke o Vašem računalu. Ti podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, državu, platformu koju koju koristite, vrijeme pristupa. Ove podatke Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koristi u svrhu sakupljanja statističkih podataka, analize posjetitelja i poboljšanja iskustva pristupa stranici.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA može, u posebnim slučajevima, prikupljati osobne podatke kada su nam ti podaci potrebni poradi e-prijava na javne pozive ili natječaje i slično. Tom prilikom točno je određena svrha prikupljanja osobnih podataka i ti se podaci u druge svrhe ne mogu koristiti. Ti podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, adresu, broj telefona, email adresu, podatke o zaposlenju i slično.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima Vaše osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati. Vaša je sloboda izbora da li ćete nam u takvom slučaju dati svoje podatke ili ne. Upisom traženih podataka u za to predviđena polja potvrđujete da ste dali privolu odnosno da ste svoje podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja datih podataka.

U svakom trenutku imate pravo odustati o date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja podataka.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koristi kolačiće (cookies). Prema pravilima Europske unije obavezni smo zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem naših stranica pristajete na uporabu kolačića.

Kolačići su malene datoteke koje se pospremaju na računalo dok surfamo internetom, obično se to događa kada prvi puta posjetite web stranicu. Web stranice pomoću kolačića mogu zapamtiti Vaše aktivnosti ili postavke i sljedeći puta kada posjetite istu stranicu mogu ih automatski primijeniti. Web stranica “zna” da ste već bili ovdje i u nekim slučajevima prilagođava ono što vidite na ekranu.

Mogu se koristiti za spremanje lozinki ili formi koje ste ispunili. Generalno gledajući svrha kolačića je dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju da korisnik ima bolje iskustvo prilikom surfanja. Kolačići ne sadržavaju podatke koji Vas mogu identificirati, pa je time osigurana i Vaša privatnost.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ulaže velike napore da osigura sigurnost osobnih podataka i da se isti zaštite od gubitka, uništenja, krivotvorenja i neovlaštenog pristupa podacima kao i neovlaštenog izdavanja podataka.

Cookies

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

Što je cookies (kolačić)?

Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl. Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako ih onemogućiti?

Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

 

Više o kolačićima možete pročitati ovdje:

Zadar County Development Agency ZADRA NOVA places great importance on the protection the personal information of our visitors. This privacy policy, implemented by the Zadar County Development Agency ZADRA NOVA, manages the relationship to the information we collect through our websites.

Personal data are those data that can identify you, like your name and last name, phone number or e-mail (further below: personal data).

Browsing our web site is anonymous and no personal data is collected during that occasion. However, the Zadar County Development Agency ZADRA NOVA automatically collects information about your computer. This information may include your IP address, browser type, country, platform you are using, access time. The Zadar County Development Agency uses this information for the purpose of collecting statistics, analyzing visitors and improving the experience of accessing the site.

The Zadar County Development Agency ZADRA NOVA may, in special cases, collect personal data when we need it because of e-applications for public calls or tenders and similar. On this occasion, the purpose of collecting personal data is specified and this data cannot be used for other purposes. This information may include your name and last name, personal identification number (OIB), address, telephone number, e-mail address, employment information and similar.

The Zadar County Development Agency ZADRA NOVA is obliged not to make your personal data accessible to third parties in any way. All personal data will be deleted after fulfillment of the purpose of data collection. It is your free choice to choose whether to provide your data or not in certain case. By entering the required data in the fields provided, you confirm that you have given your consent or that you have voluntarily made your data available and that you allow these data to be used for the purpose for which the information was given.

At any time you have the right to view, correct, amend or delete the data you’ve provided.

At any time, you have the right to withdraw your consent given to us to process your data and to request  to stop processing it. We keep your personal data for as long as necessary to fulfill the purpose of the data collection.

Zadar County Development Agency ZADRA NOVA uses cookies. According to European Union rules, we are obliged to ask for your consent. By using our site you provide your consent to the use of cookies.

Cookies are small files that are uploaded to your computer while surfing the Internet, usually when you first visit a website. Websites with cookies can remember your activities or settings and the next time you visit the same page, they can automatically apply them. The website “knows” that you have been here before and in some cases adjusts what you see on the screen.

They can be used to save passwords or forms you have filled out. Generally, the purpose of cookies is well-intentioned, they are not harmful and cannot carry viruses and allow the user to have a better surfing experience. Cookies do not contain personally identifiable data and your privacy is protected.

The Zadar County Development Agency ZADRA NOVA is working hard to ensure the security of personal data and to protect it from loss, destruction, forgery and unauthorized access to data, as well as unauthorized release of data.

Cookies

In order to make the visit to this site as enjoyable, functional and convenient as possible, this site stores a certain amount of information, called cookies, on your computer. Their purpose is to keep the website running optimally and to enhance your browsing and usage experience. By visiting and using this site you agree to the use of cookies that you can also block. After that, you will still be able to browse the site, but some options will not be available to you.

What is cookie?

A cookie is a piece of information stored on your computer, mobile or tablet, which may be provided directly by the website you visit (first-party cookies) or in collaboration and for the needs of a third-party website (third-party cookies). Cookies generally save your preferences, settings for the website etc. Once you reopen the website, your browser sends back the cookies that belong to this website. This allows the page to display information tailored to your needs. Cookies can have a wide range of information, including some personal information. Such information can only be saved if you enable it. The website itself cannot gain access to information that you have not provided and cannot access any other file on your computer.

How to disable them?

If you want to disable cookies on your computer, you can do so. The very act of blocking could have an adverse effect on the use of the Website. To exclude cookies, you need to adjust your browser settings and configurations. Select help and cookie information from the browser menu and follow the instructions.

What are temporary cookies?

Temporary cookies or session cookies are removed from your computer after you close your Internet browser. Websites use them to store temporary data.

What are permanent cookies?

Permanent or saved cookies remain on your computer after you close your browser program. Websites use them to store information, such as your login name and password, so you don’t have to log in each time you visit a specific site.

 

You can read more about cookies here:

Organizator:

ZADRA NOVA

Grgura Budislavića 99

23000 Zadar

info@mysmartcityzadar.com

Pratite nas